Jak działa oczyszczalnia drenażowa Marseplast?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwalają neutralizować ścieki bytowo-gospodarcze w sposób, który nie zagraża środowisku naturalnemu. Cieszą się też dużym zainteresowaniem ze względu na niskie koszty użytkowania w stosunku do tradycyjnych zbiorników bezodpływowych, czyli szamb. Dodatkową zachętą do budowy własnej biologicznej oczyszczalni ścieków jest możliwość uzyskania dopłat, które w wielu przypadkach pokrywają ponad polowe kosztów inwestycji. Jednym z najtańszych na rynku systemów utylizacji ścieków bytowo-gospodarczych jest oczyszczalnia drenażowa Marseplast. 

Z jakich elementów zbudowana jest drenażowa oczyszczalnia ścieków? 

Największym i najważniejszym elementem składowym oczyszczalni drenażowej jest osadnik gnilny. Najczęściej jest on wykonany z formowanego rotacyjnie tworzywa sztucznego, w większości przypadków polietylenu (PE). Jego pojemność jest zależna od wymaganej przepustowości oczyszczalni, czyli dziennej objętości ścieków, które muszą zostać oczyszczone. Oczyszczalnie drenażowe Marseplast posiadają zbiorniki o pojemności 2000 litrów (do obsługi 4 osób) i 3000 litrów (obsługuje do 6 osób) wykonane z polietylenu o podwyższonej twardości (PEHD). Zbiornik posiada dwa króćce z uszczelkami (łatwy montaż rur) oraz właz rewizyjny z pokrywą. W zestawie znajduje się też filtr z wkładem (puzzolana). 

Drugą częścią przydomowej oczyszczalni ścieków, jest system drenażowy (rozsączający). W najprostszej postaci składa się on ze studzienki rozdzielczej oraz systemu rur (60 m) z grzybkami napowietrzającymi (pionowe wywietrzniki z daszkiem, które montuje się na zakończeniach każdej z trzech 20-metrowych nitek rur drenażowych). Producent dołącza też agrowłókninę, która zapobiega zatykaniu drenażu. 

Wielką zaletą oczyszczalni drenażowej Marseplast jest to, że w cenie otrzymujemy kompletny, gotowy do instalacji system oczyszczania ścieków. Jeżeli zachodzi taka potrzeba,  możemy go doposażyć np. w pakiety rozsączające (specjalne konstrukcie z tworzyw sztucznych zapewniające wolną, wypełnioną powietrzem przestrzeń wokół rur drenażowych) czy przepompownię ścieków (przyda się w przypadku, gdy nie możemy zastosować kanalizacji grawitacyjnej). 

Jak przebiega proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni drenażowej? 

Ścieki bytowo-gospodarcze są oczyszczane w wyniku aktywności (namnażania się) bakterii, drożdży, pierwotniaków: mikroorganizmy powodują rozkład (dekompozycję) materii organicznej do prostych związków chemicznych i wody. Mamy do czynienia z dwoma rodzajami dekompozycji: denitryfikacją (procesy beztlenowe) oraz nitryfikacją (procesy tlenowe). Oba procesy wykorzystują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podstawowa różnica pomiędzy oczyszczalniami biologicznymi i drenażowymi polega na tym, że w tych pierwszych zarówno oczyszczanie beztlenowe, jak też tlenowe zachodzi w jednym zbiorniku (w różnych komorach), natomiast w oczyszczalniach drenażowych denitryfikacja ma miejsce w zbiorniku gnilnym, natomiast nitryfikacja w gruncie – na poletku rozsączającym. 

W pierwszym etapie procesu oczyszczania drenażowego ścieki trafiają do zbiornika gnilnego, gdzie odbywa się kilka ważnych procesów: 

  • sedymentacja – opadanie stałych składników ścieków na dno zbiornika (osad wymaga okresowego usuwania), 
  • flotacja – powstawanie zawiesiny (piany) na powierzchni ścieków w zbiorniku, 
  • fermentacja metanowa – wieloetapowy, złożony proces rozkładu materii organicznej pod wpływem działania bakterii anaerobowych (beztlenowych), którego przebieg (czas trwania i rodzaj powstających produktów) zależy m.in. od temperatury ścieku. 

Efektem tych procesów jest podczyszczenie ścieku, który w centralnej części zbiornika jest cieczą wolną od zanieczyszczeń stałych. Tak przygotowany ściek, po przejściu przez kosz filtracyjny, trafia do drenażu, gdzie zachodzi proces oczyszczania tlenowego, ostatecznego filtrowania (warstwy piasku i żwiru) i rozsączania w glebie. Dopływ tlenu zapewniają wywietrzniki, których działanie można wspomagać ułożeniem pakietów i tuneli rozsączających. Jeżeli zainstalujemy rury drenażowe w podłożu z grubego żwiru lub tłucznia, to wystarczy zastosowanie geowłókniny dostarczanej w komplecie z oczyszczalnią drenażową Marseplast. 

Główne zalety oczyszczalni drenażowej: niski koszt, odporność na nierównomierny zrzut ścieków 

Drenażowa oczyszczalnia Marseplast jest rozwiązaniem atrakcyjnym kosztowo, kompletnym i odpornym na nierównomierny zrzut ścieków. Dzięki tej ostatniej właściwości doskonale spełni swoją rolę nawet przy obiektach użytkowanych sezonowo (domy letnie, ośrodki wczasowe). Jej dużą zaletą jest też faktyczna bezobsługowość i brak dodatkowych kosztów (np. energii elektrycznej, której wymagają kompaktowe oczyszczalnie biologiczne).

SPRAWDŹ OFERTĘ