Jak optymalnie ulokować przydomową oczyszczalnię ścieków? Jaką odległość zachować od granic działki i innych instalacji?

Budowę przydomowej instalacji oczyszczającej warto rozpocząć od przygotowania szczegółowego planu. Należy na nim zaznaczyć odległość oczyszczalni od studni, od zabudowań mieszkalnych, a także od granicy działki i innych instalacji. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków nie może być przypadkowa, lecz zgodna z regulacjami ustawowymi.

Kiedy mówimy o lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, to mamy na myśli zbiornik oczyszczalni biologicznej, osadnik gnilny i poletko rozsączające oczyszczalni drenażowej.

Odległość oczyszczalni ścieków od obiektów na działce

Najważniejszym aktem, który określa lokalizację przydomowych systemów oczyszczających, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zachować minimalne odległości od następujących obiektów:

  • odległość od studni do czerpania wody pitnej – studnia, z której czerpana jest woda do picia dla ludzi, musi znajdować się minimum 15 m od każdego zbiornika na nieczystości (osadnika gnilnego, szamba, zbiornika oczyszczalni biologicznej) i 30 m od przewodów rozsączających ścieki w glebie – warto zaznaczyć, że wymienione odległości powinny być zachowane nie tylko od instalacji znajdujących się na Twojej posesji, lecz również na sąsiednich działkach,
  • odległość od okien i drzwi budynków mieszkalnych – w przypadku zbiorników na ścieki o pojemności do 10 m3 minimalna odległość od otworów okiennych i drzwiowych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacyjnej wynosi 5 m, a od pozostałych budynków 15 m – przy pojemności zbiornika większej od 10 m3 i mniejszej od 50 m3 odległość od każdego typu budynków powinna wynosić 30 m,
  • odległość od granicy działki – w przypadku obiektów jednorodzinnych i rekreacyjnych oraz zbiorników na nieczystości do 10 m3 minimalna odległość od granicy działki, od ulicy lub ciągu pieszego wynosi 2 m, ale można ją zmniejszyć, jeżeli na sąsiedniej działce, bezpośrednio po drugie stronie granicy, znajduje się podobny zbiornik – odległości nie należy mierzyć od krawędzi zbiornika, lecz od krawędzi pokrywy studzienki lub wywiewek (zależnie od tego, co jest bliżej granicy działki).

Dość nietypową sytuacją jest posadowienie oczyszczalni drenażowej w sąsiedztwie zbiorników wodnych, na których działają kąpieliska. Odprowadzenie ścieku do ziemi nie może znajdować się bliżej niż 1000 m od kąpieliska. Oczywiście zakazane jest kierowanie odpływów z przydomowych oczyszczalni ścieków bezpośrednio do wód stojących lub podziemnych.

Jak warunki terenowe wpływają na lokalizację oczyszczalni? 

Ważną kwestią jest lokalizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach o dużym spadku oraz usytuowanych na wzniesieniach lub w zagłębieniach terenu. W przypadku wzniesień problemem jest tłoczenie ścieków od wyprowadzenia z budynku do oczyszczalni lub zbiornika bezodpływowego (szamba). W takiej sytuacji konieczna jest budowa niewielkich przepompowni. Z kolei lokalizacja zbiorników na nieczystości w zagłębieniach terenu stwarza ryzyko zalewania wodami opadowymi. Efektem może być zablokowanie drenażu rozsączającego i ustanie procesów oczyszczania, przepełnienie i wybicie szamba, a nawet cofanie się ścieków w instalacji oczyszczającej.

Kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę przy lokalizacji zbiornika oczyszczalni lub szamba, jest obecność roślin. Jeżeli w sąsiedztwie rosną duże drzewa, to ich rozgałęzione korzenie sprawią spore problemy w trakcie prac ziemnych. Może okazać się, że konieczne będzie usunięcie całego drzewa. Należy też zachować odpowiednią odległość przy nasadzeniach drzew i krzewów w sąsiedztwie oczyszczalni, w tym szczególnie w pobliżu i na samych poletkach rozsączających. Oczyszczony lub podczyszczony ściek jest dobrym nawozem, który będzie sprzyjał szybkiemu rozrostowi roślin. Korzenie mogą w ciągu kilku lat doprowadzić do zniszczenia drenażu, a nawet do uszkodzeń betonowych elementów systemów odprowadzania ścieków.

Na zakończenia warto wspomnieć o rzeczy oczywistej, czyli o zapewnieniu łatwego dojazdu do szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest to szczególnie ważne w przypadku zbiorników bezodpływowych, które opróżniane są regularnie co 2-3 tygodnie.

SPRAWDŹ OFERTĘ