Kiedy montaż szamba to jedyna możliwość dla działki?

Wybór sposobu pozbywania się ścieków jest w naszym kraju regulowany przepisami Prawa Budowlanego. Nie wszystkie działki i gospodarstwa domowe posiadają dostęp do sieci kanalizacyjnej. Często nie spełniają też warunków glebowych i środowiskowych związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Wtedy jedyną możliwością jest montaż szamba. Poznaj warunki prawne, formalne, glebowe i środowiskowe, związane z budową zbiornika bezodpływowego na ścieki.

Regulacje prawne i formalności

Możliwość stosowania szamba na działce rekreacyjnej lub w obrębie gospodarstwa domowego regulowana jest przepisami Prawa Budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 34:

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

Oznacza to, że działki posiadające dostęp do kanalizacji, muszą odprowadzać do niej nieczystości. Wyłącznie posesje pozostające poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej mogą posiadać szamba betonowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Montaż szamba betonowego o pojemności nieprzekraczającej 10 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę. Jedyną formalnością jest zgłoszenie, zawierające projekt szamba oraz informacje o jego lokalizacji i zastosowanym materiale. Zbiorniki o pojemności większej niż 10 m3 wymagają projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę.

Warunki glebowe i środowiskowe

W przeciwieństwie do przydomowej oczyszczalni ścieków montaż szamba nie wymaga specjalnych warunków glebowych. W sytuacji więc gdy rodzaj gruntu uniemożliwia zainstalowanie oczyszczalni, jedynym wyjściem jest budowa zbiornika bezodpływowego. Jednak również budowa szamba wiąże się z koniecznością spełnienia pewnych warunków odnośnie lokalizacji.

Zgodnie z przytoczonym wyżej rozporządzeniem, szambo nie może zostać zbudowane na działce znajdującej się na terenach zalewowych, zagrożonych powodzią czy podlegających szczególnej ochronie środowiskowej. Istnieją także bardzo szczegółowe wytyczne, dotyczące lokalizacji zbiornika na nieczystości w obrębie działki. Szambo musi znajdować się w odległości minimum 15 m od ujęcia wody, 7,5 m od granicy sąsiedniej działki lub ulicy oraz 5 m od budynku mieszkalnego.

Montaż szamba może stanowić jedyne możliwe rozwiązanie dla działek znajdujących się poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej oraz niespełniających warunków koniecznych dla zamontowania oczyszczalni ścieków. Warto przy tym pamiętać, że również budowa szamba wymaga dotrzymania określonych formalności i zachowania zasad budowy.

SPRAWDŹ OFERTĘ